Ελληνικά
GR
ΔΠΧΑ 16: Νέο Πρότυπο για τη λογιστική των μισθώσεων
TopΑπό την 1η Ιανουαρίου 2019 τίθεται σε εφαρμογή το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικών Αναφορών ΔΠΧΑ 16 (IFRS 16) σύμφωνα με το οποίο αλλάζει ο τρόπος ενημέρωσης και απεικόνισης των συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης στις οικονομικές καταστάσεις των Εταιρειών που τηρούν βιβλία κατά ΔΠΧΑ (IFRS). Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε σχετικό ενημερωτικό υλικό.Κατεβάστε το αρχείο:

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικών Αναφορών 16 - Autotechnica (Cyprus) Ltd